Käsittelymenetelmän ja kemikaalin valitseminen

Käsittelymenetelmät

Manuaalinen (hankaus/pyyhintä) metallinesikäsittely on yksi tehokkaimmista tavoista esikäsitellä kappale, jos tarkoituksena on saada mahdollisimman puhdas jälki. Tämä toimii erittäin hyvin pienillä kappalemäärillä ja kun korkeat korroosiosuojat eivät ole tavoitteena. Mutta ratkaisu ei ole kustannustehokas suurille sarjoille ja voi aiheuttaa laatuvaihteluita riippuen tekijän tarkkuudesta.

Käsi- tai korkeapaineruiskulla toimivat esipesut ovat tehokkaita laiteinvestointien kannalta, mutta eivät ole välttämättä edullisia työkustannusten kannalta, jos sarjamäärät nousevat suuremmiksi. Kun käsiteltävä kappale on iso esim. ennen puhallusta, suojaöljyn poisto voidaan suorittaa käsiruiskulla tehokkaasti. Pesuvesien keruu, kierrätys tai hävittäminen voi muodostua haasteeksi riippuen kemikaalista ja ympäristösäädöksistä.

Kastoratkaisuja (altaat) pidetään yleisesti hyvänä vaihtoehtona manuaalisille käsittelyille, mutta kapasiteettimielessä ne eivät pääse automaattilinjan tasolle. Allasratkaisuissa pesuteho voi vaihdella, riippuen pesujen vaihemääristä ja puhtaudesta, sekä kemikaalin/veden liikkeestä. Pesujen lämmitys voi aiheuttaa suuria kustannuksia verrattuna käsiteltävään kappalemäärän. LIsäksi päivittäiseen laaduntarkistukseen tulee panostaa.

Kammiopesuratkaisut (ruiskukaapit) on vastaavasti käyttötyömäärältään vähäisempi, kuin allasratkaisut. Haasteena on pesukammion teknisten ratkaisujen asettamat rajoitukset: Pesuvaiheiden kemikaalit ja vedet sekoittuvat, sakka kiertää vaiheesta toiseen, samoin lietteen hallinta on erittäin vaikeaa. Pesutilojen ja putkiston huoltamiseen ja ylläpitämiseen on varattava paljon aikaa ja kemikaali- sekä huuhteluvesien laatutason seurantaan on panostettava. Ison kammion lämmittäminen ja kappaleiden kuivumiseen on varattava aikaa ja paljon lämmitystehoa.

Ruiskulinjat (automaattilinjat) ovat kapasiteetiltaan suurempia ja pesuteholtaan yleensä allasratkaisuja parempia. Joskus kappalemuoto voi olla sellainen, että kasto olisi parempi ratkaisu (esim. putkiprofiilit ja kotelorakenteet). Automaattilinjoille voidaan lisätä pesu- ja huuhteluvaiheita ja näin saadaan nostettua loppulaatua (esim. Korkeammat ympäristörasitusluokat). Päivittäinen operointi on lähinnä kemikaali ja vesisuhteiden laadullista ylläpitämistä, mutta huoltotoimenpiteet vastaavasti suurempia. Automaattilinjat perinteisissä kemikaali ja huuhteluratkaisuissa ovat pitkiä ja näin myös investointikustannukset ovat suuret.

PolarCo Oy kemikaaliratkaisut eri käsittelymenetelmille

Päämiehemme kemikaalituotteilla on pyritty ratkaisemaan metallin esikäsittelyteollisuuden haasteita, kehittämällä yksinkertaisia, sakattomia, vedettömiä ja ympäristöystävällisiä tuotteita.

Manuaaliset pesut
– Alkalinen pesu / Sache
– Neutraalipesu / DNAD
– Fosfatointi / Fostri

Kasto- ja ruiskuratkaisut
1-Vaiheiset
– Liuotin pesu ja konversiopinnoite / Toran 3A
Monivaiheiset
– Alkalinen pesu / Sache
– Neutraalipesu / DNAD
– Peittaus / DBT
– Fosfatointi / Fostri
– Puhdasvesiratkaisut / R.O Vesi
– Zirkonium passivointi / PASS NC2
– Nanopinnoite / Pronortec tai Orgasil

 

Lisätietoja löytyy Tuotteet sivuiltamme.