Veden puhtaudella on suuri merkitys

Puhdasveden käyttö on lisääntynyt perinteisten nanoteknologioiden kuten zirkonium ja silaani käsittelyiden myötä. Puhdasvedellä tarkoitetaan vettä, jota on puhdistettu tyypillisesti käänteisosmoosilla (Return Osmosis / R.O) tai deionisoimalla (Deionisation / D.I). Puhekielessä käytetään usein termejä R.O tai D.I vesi. Puhtautta mitataan yleistasolla vedenjohtavuudella (µS/cm), ja 30-50 µS/cm pidetään riittävänä puhdasvettä tarvitseville esikäsittelyprosesseille. Suomessa hanavesi ei yllä tälle vaatimustasolle.

Puhtaudella (veden johtavuudella) on suuri esikäsittelyn laatua nostava merkitys, jos laitteiston / prosessin likapartikkelilähteet ovat muilta osin hallinnassa. Likapartikkeleita tulee veden lisäksi pestävistä kappaleista, laitteistoista, kemikaaliprosesseista ja jopa työympäristön ilmasta. Likapartikkeleiden vaikutuksesta kemiallinen prosessi saattaa vääristyä ja menettää tehonsa. Partikkelit voivat myös metallipintaan jäädessään muodostaa sähkökemiallisia pareja synnyttäen välittömän korroosioreaktion (hyppyruoste). Myöhemmin voi esiintyä yllättävän nopeasti etenevää voimakasta korroosiota, jos kosteus on päässyt läpäisemään huokoisen maalipinnan.

Tyypillisesti laatua laskevia likapartikkeleita (suolat, pinta-aktiiviset aineet, biosidit, metallihiukkaset, jne.) esiintyy käsitellyn metallin pinnalla seuraavista syistä:

– Käytetty prosessi/kemikaali ei ole oikea tai riittävän tehokas poistamaan likapartikkeleita
– Riittämätön (hana)veden laatu huuhteluissa ja kemikaaliliuoksissa
– Liian vähän huuhteluvaiheita
– Laitteiston tekniset puutteet / virheet (esim. pesu- ja huuhteluvedet sekoittuvat)
– Liian suuri linjanopeus laitteiston/prosessin pesutehoon nähden
– Laitteiston ylläpitoa on laiminlyöty (kalkkia, sakkaa, lietettä)
– Pesujen / huuhteluiden vaihtoväli on liian pitkä
– Ilman kosteus ja lika

Puhdasveden rooli esikäsittelyssä

Voisi ajatella, että puhdasvesi huuhtelee hanavettä paremmin käsiteltävän metallin pintaa esimerkiksi edellisen käsittelyn jäämistä / kemikaaleista. Mutta tästä ei tarkkaan ottaen ole kyse, suomalainenkin hanavesi sisältää yllättävän paljon likapartikkeleita, jotka saattavat pahimmillaan häiritä kemiallisia prosesseja. Lisäksi partikkelit voivat muodostaa korroosiota aiheuttavia sähkökemiallisia pareja jäätyään käsitellyn metallin pintaan. Tässä tapauksessa korroosio voi alkaa välittömästi – tai myöhemmin sinällään onnistuneen maalauksen alla. Pesu- ja huuhtelutulos saattaa näyttää hyvälle, mutta todellisuudessa pinnan puhtaus ei riitä halutun korroosiosuojan / maalintarttuvuuden saavuttamiseen.

Puhdasveden mukanaan tuoma likapartikkelien määrä on huomattavasti alempi kuin hanavedessä, ja sillä on loputuloksen laatua selvästi nostava vaikutus.

Hana- ja puhdasveden erot

Suomessa on tunnetusti hyvälaatuinen hanavesi. Mutta sen johtavuus on luokkaa 200-300 µS/cm, joten sillä ei voida korvata puhdasvesi ratkaisuja. Samoin on hyvä muistaa, että raakaveden laatu vaihtelee vuodenaikojen mukaan, ja paikallisella vesijohtoverkoston kunnollakin on merkitystä sille paljonko hanavedessä on likapartikkeleita.

Markkinoilla on ratkaisuja (i) jotka toimivat hanavedellä (ii) joiden laatu paranee jos hanavesi korvataan puhdasvedellä (iii) jotka tarvitsevat puhdasveden käyttöä toimiakseen vakaasti / laatulupausten mukaisesti. Jos prosessille suositellaan puhdasveden käyttöä, on hyvin todennäköistä että sen korvaaminen hanavedellä johtaa laatuongelmiin ennemmin tai myöhemmin.

Esimerkiksi rautafosfatointi-prosesseja on korvattu 3-5 vaiheisilla nanoteknologioilla, ja niissä käytetään useimmiten hanavettä. On melko todennäköistä että laatu jää myös rautafosfatointitasolle (tai sen alle). Huomioitavaa on, että samaan tai parempaan laatutasoon päästään myös yksinkertaisemmalla ja kokonaiskustannuksiltaan edullisemmalla ratkaisulla: Jos tarve on öljynpoistavalle konversiopesulle, niin 1-vaiheinen Toran on yksinkertaisempi, nopeampi ja edullisempi vaihtoehto.

Jos metallien esikäsittelyssä halutaan päästä high end laatutasoon, puhdasveden käyttö on välttämätöntä. Esimerkiksi Pronortec nanoteknologialla saavutetaan muita nanoteknologioita (Zirkonium/Silaani/Titaani) parempi laatutaso.

Löydät lisätietoa kauttamme saatavista korkeatasoisista ja helppokäyttöisistä puhdasveden tuotantoratkaisuista täältä.